Tagozati hírek, események

FELHÍVÁS AZ ÉPÍTÉSI TAGOZAT TAGJAIHOZ

A Magyar Mérnöki Kamara Építési Tagozat választott tisztségviselőinek mandátuma ez év II. negyedévében lejár. A Tagozat feladatainak ellátása és a megfelelő működés biztosítása érdekében választási eljárás lefolytatása szükséges, ezért a hatályos tagozati Ügyrend értelmében az Építési tagozat 2023. április 5-én tisztújító küldöttgyűlést tart.

A küldöttgyűlésen a Tagozat elnöksége és a Tagozati Szakértői testülete beszámol az előző 4 év eseményeiről. A tisztújítás során megválasztásra kerülnek a tagozati küldöttek, a tagozati elnök, a tagozat elnökségi tagjai, póttagjai, a Szakértői Testület tagjai és póttagjai, továbbá az MMK Küldöttgyűlésébe delegált küldöttek.

A tisztségviselői választást jelölőbizottság készíti elő, tagjainak elérhetősége a következő:

Kittka Péter, Fazakas György és Frigy Antal. 

A Jelölőbizottság felkéri a tagozat tagságát a jelöltállításra /a jelölt nevének, elérhetőségének, a jelölést alátámasztó tevékenységének és a javasolt tisztségnek megnevezésével, legfeljebb 15 géppel írt sorban/. A jelölteknek a jelölést szóban vagy előzetesen írásban el kell fogadnia. Jelölés személyesen, levélben /Levélcímünk: Magyar Mérnöki Kamara Építési Tagozata, 1117 Budapest, Szerémi út 4./ vagy elektronikus úton epitesitagozat@mmk.hu/ tehető a Jelölőbizottságnak címezve 2023. március 12-ig.

Csak az Építési tagozat tagja jelölhető a tagozat tagjai által.

A jelöltekről a Jelölőbizottság jelölőlistát állít össze, amely a titkos szavazás alapját képezi a küldöttgyűlésen, ahol nincs lehetőség további jelölésre.

Olyan aktív tagtársak jelölését kérjük, akik a kamara és a tagozati tagság által felvetett javaslatok, kezdeményezések megoldását vállalják, érdekeiket képviselik.

Jelölőlap letöltése

Kittka Péter

a Jelölőbizottság elnöke

 

FELHÍVÁS AZ ÉPÍTÉSI TAGOZAT TAGJAIHOZ

Az Építési tagozat éves beszámoló küldöttgyűlésére 2022. január hónapban kerül sor. A küldöttgyűlésen a leköszönő, ill. elhalálozott tisztségviselők helyére új tisztségviselők is megválasztásra kerülnek.

A küldöttgyűlésen a Tagozat elnöksége és a Tagozati Szakértői testület beszámol az előző időszak eseményeiről, tájékoztatja a küldötteket a megújult szakmagyakorlási jogosultsági vizsgarendszer tapasztalatairól, a kötelező továbbképzési rendszerről.

A tisztségviselők választása csak a megüresedett helyekre történik, új tagozati elnök, elnökségi tag, továbbá az MMK Országos Küldöttgyűlésébe delegált küldött megválasztására kerül sor.

A tisztségviselői választást jelölőbizottság készíti elő, tagjainak elérhetősége a következő:

Hanczár Zsoltné, Joó Emese, Kittka Péter, dr. Kocsis Julianna, Molnár Dénes. 

A Jelölőbizottság felkéri a tagozat tagságát a jelöltállításra /a jelölt nevének, elérhetőségének, a jelölést alátámasztó tevékenységének és a javasolt tisztségnek megnevezésével, legfeljebb 15 géppel írt sorban/. A jelölteknek a jelölést szóban vagy előzetesen írásban el kell fogadnia. Jelölés személyesen, levélben /Levélcímünk: Magyar Mérnöki Kamara Építési Tagozata, 1117 Budapest, Szerémi út 4./ vagy elektronikus úton /e-mail: epitesitagozat@mmk.hu/ tehető a Jelölőbizottságnak címezve 2021. december 31-ig.

Csak az Építési tagozat tagja jelölhető a tagozat tagjai által.

A jelöltekről a Jelölőbizottság jelölőlistát állít össze, amely a titkos szavazás alapját képezi a küldöttgyűlésen, ahol nincs lehetőség további jelölésre.

Olyan aktív tagtársak jelölését kérjük, akik a kamara és a tagozati tagság által felvetett javaslatok, kezdeményezések megoldását vállalják, érdekeiket képviselik.

 

Molnár Dénes

a Jelölőbizottság elnöke

 

Tájékoztató az Építési tagozat 2021. évi időközi tisztségviselői választásához

 

A tagozat 2019. tavaszán megtartott tisztújító küldöttgyűlésén a testület tagjai az Ügyrend szerint /lásd a csatolt szabályozást/ elnököt, elnökségi tagokat, póttagokat, Szakértői testületi tagokat, tagozati küldöttgyűlési tagokat és az MMK küldöttgyűlésbe delegált tagokat választottak.

Dr. Kiss Jenő aki, több cikluson keresztül irányította a tagozat elnökégét, az elnöki tisztséget 2 évre vállalta, ezért új elnököt választ a tagozati küldöttgyűlés. (a szervezet tisztségviselőinek listáját a Tagozati honlapon https://mernokvagyok.hu/epitesi/ lehet megtekinteni).

Az elnökség két tagja dr. Koppány Attila és Ritter Ádám a választást követően megnőtt munkahelyi leterheltségük miatt kérték felmentésüket. Az elnökség létszáma így 17 főről 15 főre csökkent. A megüresedett helyekre két elnökségi póttag Böröczffy István és Lengyel Miklós kerül, akik nyilatkoztak, hogy nincsenek akadályoztatva a tisztség ellátásában. Az Ügyrend 19 fős elnökségi létszámot jelöl meg, tehát lehetőség nyílik Plájer Tibor póttag elnökségi tagságára és 1 új elnökségi tag megválasztására. A Küldöttgyűlés megerősíti megbízatásában az Építésügyi Műszaki Szabályozási Bizottságba /ÉMSZB/ delegált MMK képviselőt, aki egyben a tagozat elnökség tagja lesz.

Babos Gyula a Terület-és településrendezési szakosztály elnöke, aki tagozatunk MMK küldötte is volt, nemrég elhunyt, így új MMK küldött delegálására van lehetőségünk.

Összegezve, a küldöttgyűlésen új tagozati elnök, tagozati elnökségi tag és MMK küldött kerül megválasztásra.

A Jelölőbizottság várja a tagság írásos javaslatait a három tisztségre.

 

Részletek a Magyar Mérnöki Kamara Építési Tagozata ÜGYREND-ből

 

 1. AZ ÉPÍTÉSI TAGOZAT SZERVEZETE
 2. a) Tagozati Küldöttgyűlés
 3. b) tagozati Elnökség,
 4. c) a kibővített Elnökség,
 5. d) Tagozati Szakértői Testület,
 6. e) szakosztály(ok),
 7. f) területi szakcsoport(ok),

A tagozat tisztségviselői:

 • Elnökség tagjai,
 • Tagozati Szakértői Testület elnöke

4.2. A tagozati küldöttgyűlés

A tagozati küldöttgyűlést a területi kamaráktól minden 40 fő tagozati tag után 1-1 fő küldött, (de megyénként min. 1 fő küldött és 1 fő pótküldött), valamint a területi szakcsoportok után további 1-1 fő küldött alkotja, amelyet 4 évenként a megválasztott jelölőbizottság jelöl, és a küldöttgyűlés megválaszt.

 1. a) A küldöttgyűlés a Tagozat legfőbb szerve. A tagozati küldöttgyűlés hatáskörébe tartozik:

– az elnök, az elnökség tagjai,

– a Tagozati Szakértői Testület tagjainak megválasztása,

– az országos Küldöttgyűlésébe a tagozati küldöttek és pótküldöttek megválasztása,

– a tagozati küldöttgyűlésbe küldöttek megválasztása,

– az MMK tisztségeire jelölt állítása

– az elnökség beszámolójának elfogadása

– a minősítő bizottság beszámolójának elfogadása

 1. b) A tagozat igény szerint, de legalább négyévente egyszer Tagozati Küldöttgyűlést tart. A küldöttgyűlésre meg kell hívni az országos kamara elnökségének képviselőjét.
 2. c) A tagozati küldöttgyűlésre a meghívót, illetve a meghirdetést a napirend megjelölésével – legalább

15 nappal korábban – kell megküldeni. A meghívót a tagozati tag által rendelkezésre bocsátott email címre elektronikus levél formájában, ennek hiányában postai kézbesítési címre kell megküldeni. A meghívót és a hozzá kapcsolódó dokumentumokat a tagozat honlapján közzé kell tenni.

 1. d) A küldöttgyűlés nyilvános, de szavazati joggal csak a küldöttek rendelkeznek. A küldöttgyűlés a

megjelentek létszámától függetlenül határozatképes a meghívóban megjelölt napirendi pontokban. A meghívóban megfogalmazott konkrét napirendi pontokon kívül más kérdésekben, a küldöttgyűlés abban az esetben határozatképes, ha a megjelenés meghaladta az 50%-ot.

 1. e) A küldöttgyűlés összehívását a tagság 10%-a írásban kezdeményezheti.

4.2.1. A küldöttgyűlés lebonyolítása

 1. a) A küldöttgyűlést a tagozati elnök, vagy az általa felkért személy vezeti (levezető elnök).
 2. b) A küldöttgyűlést a levezető elnök nyitja meg. Az ülés megnyitása után a küldöttgyűlés egyszerű

többséggel jegyzőkönyvvezetőt, valamint – a jelenlévő tagok közül – jegyzőkönyv-hitelesítőt választ. A küldöttgyűlés egyszerűtöbbséggel választja meg a jelenlevő tagok közül a szükséges létszámú szavazatszámláló bizottság elnökét és tagjait.

 

 1. c) A levezető elnök ismerteti a napirendi pontokat, valamint az új napirendi pont felvételére benyújtott írásbeli indítványt, amelynek napirendre tűzéséről a küldöttgyűlés egyszerű többséggel meghozott határozattal dönt.
 2. d) Az egyes napirendi pontok tárgyalásánál a tagok, valamint a tanácskozási joggal rendelkezők jelentkezésük sorrendjében jogosultak hozzászólni. Az adott napirendi pontra vonatkozóan a küldöttgyűlés határozatával jogosult korlátozni az egy résztvevő által megtehető hozzászólások

számát, illetve idejét.

 

 1. e) A küldöttgyűlés határozatait a jelenlévő tagok által, nyíltan leadott szavazatok egyszerű többségével hozza. Személyi kérdésekben zárt, írásbeli szavazást kell tartani.
 2. f) A küldöttgyűlésről jegyzőkönyvet kell vezetni.

4.2.2. Az elnök, az elnökség tagjai és minősítő bizottsági tagok, valamint a tagozati küldöttek megválasztása.

 1. a) Az elnökség a tisztújító küldöttgyűlést 3 hónappal megelőzően 3 tagból álló jelölőbizottságot hoz létre. A jelölőbizottság elnökét a bizottság tagjai választják meg alakuló ülésükön. A kamara jelölőbizottsági tagságot vállaló tagjai nyilatkoznak arról, hogy:

– vállalják, hogy közreműködnek a jelölőbizottság munkájában,

– nem jelöltetik magukat tisztségre abban a körben, amelyre jelölés mandátumuk érvényes.

 

A jelölő bizottság a tagozat vagy a kamara honlapján, továbbá a szakcsoporti elnököknek, és az e-mail címmel rendelkező tagoknak megküldve közzéteszi a jelölési felhívást, szempontokat, és a jelölésre rendelkezésre álló időtartamot. A jelölőbizottság a javaslatokat írásban fogadja.

A jelöltek listáját és a jelöltek mérnöki és kamarai tevékenységéről szóló rövid ismertetést a tagok számára nyilvánosságra kell hozni, a küldöttgyűlésre szóló meghívóval együtt.

A küldöttgyűlésen a jelölőbizottság elnöke ismerteti a jelölés eredményét a tagozati elnök, a választható elnökségi tagok és minősítő bizottsági tagokra, illetve a tagozati küldöttek személyére. A jelölteknek a jelölést előzetesen írásban el kell fogadnia.

A küldöttgyűlésen nincs helyszíni jelölés.

Az elnök, az elnökségi és szakértői testületi tagok megválasztása titkos szavazással történik. A választott személyek megbízatásának leghosszabb időtartama 4 év, amely ismételt megválasztásukkal meghosszabbítható. A megbízatás időtartamáról a küldöttgyűlésnek kell döntenie a választás lebonyolítása előtt. Az elnöknek meg nem választott elnökjelölt elnökségi tagnak még megválasztható, de a jelölés elfogadásáról a jelöltnek előzetesen írásban, vagy a küldöttgyűlésen szóban nyilatkoznia kell.

 

Az elnök megválasztásához a küldöttgyűlés egyszerű többséggel – a leadott szavazatok 50%+1fő –  meghozott határozata szükséges. Ha az első fordulóban az egyszerű többséget egyik jelölt sem éri el, a második fordulóban elegendő a két legtöbb szavazatot elért jelöltre szavazni.

Az elnökség közvetlenül választott tagjait és a tagozati szakértői testületi tagokat a leadott „igen” szavazatok számának sorrendje szerint kell megválasztottnak tekinteni. Azonos számú szavazat esetén a szavazást – az azonos számú szavazatot kapott jelöltek tekintetében – meg kell ismételni.

 

 1. b) Az elnökség meg nem választott jelöltjei közül a legtöbb szavazatot elnyert jelölt az elnökség póttagja.
 2. c) Az elnökség közvetlenül választott tagjai, tagozati szakértői testületi tagok, valamint az országos küldöttek megbízatásának határidő előtti, esetleges megszűnése miatt megüresedett helyet ennek a tisztségnek az első (következő) megválasztott póttagja tölti be, a legközelebbi választásig.
 3. d) A küldöttgyűlés az MMK által meghatározott számú tagozati küldöttet és pótküldöttet választ az

MMK Küldöttgyűlésébe.

 

 1. e) A megválasztott elnök, elnökségi és Szakértői testületi tag, amennyiben a megbízással járó feladatait nem tudja kellőképpen ellátni – azaz egy év időtartam alatt az elnökségi, illetve bizottsági

ülések több mint felén nem tudott megjelenni – akkor a következő küldöttgyűlésen kezdeményezni kell a visszahívását. A megbízatás megszűnésére, és a visszahívásra a Kamarai törvényben

leírtakat kell alkalmazni

 

4.3.2 A tagozati elnökség

 1. a) Az elnökség összetétele
 • elnök, 1 fő,
 • alelnök(ök), 1-2 fő
 • elnökségi tagok 16 fő
 • a szakosztályi taggyűlésen választott szakosztályvezetők

2019. ÉVI TISZTÚJÍTÁS AZ ÉPÍTÉSI TAGOZATBAN

2019. április 24-én tartotta soros tisztújító küldöttgyűlését az MMK új székhelyén a Kamara egyik legnagyobb létszámú tagozata. A küldöttgyűlést jelenlétével megtisztelte Nagy Gyula az MMK elnöke, Kassai Ferenc, a BPKM elnöke, az MMK alelnöke, és több szakmai tagozat, ill. területi kamara elnöke is.

 

A rendezvény résztvevőit köszöntő Nagy Gyula hozzászólásában összegezte a kamara aktuális céljait, szólt a kamara szerepéről, a fiatalításról és a mérnökök helyzetéről. Ezt követően Dr. Kiss Jenő elnöki beszámolója hangzott el, amelyben számot adott a tagozat 4 éves munkájáról, a tagozat új kezdeményezéseiről, képzési munkájának sikeréről, és a fiatalítási törekvésekről. A beszámolót követően vitában 3 hozzászólás hangzott el, amelyben a rendeletek módosítására, új kezdeményezésekre tettek javaslatot a hozzászólók.

A 3. napirendi pont keretében a küldöttgyűlés meghallgatta a Szakértői testület beszámolóját.

Ezt követően a Jelölőbizottság javaslata alapján szavaztak a küldöttek a tagozat tisztségviselőire. A sikeres választáson az elnökségi funkciójukról leköszönő tagokat fiatal kollégák váltották.

A tagozat elnöke ismét Dr. Kiss Jenő lett, az elnökség tagjának választották Bálint Pétert, dr. Andor Krisztiánt, Bocz Gábort, Harkai Balázst, Helfrich Salamont, Joó Emese Andreát, dr. Kocsis Juliannát, Dr. Koppány Attilát, dr. Koris Kálmánt, Magyar Jánost, Molnár Dénest, Ritter Ádámot, dr. Szabó Évát, Tóth Pétert, Wéber Lászlót és Zsigmondi Andrást.

A Szakértői testület tagjainak Bálint Pétert, dr. Bozsaky Dávidot, Forgács Dávidot, Giba Tamást és dr. Szabó Évát választották.

A tagozat MMK küldöttgyűlésbe delegált tagjai: Bálint Péter, Böröczffy István, Harkai Balázs, Helfrich Salamon, Dr. Kiss Jenő, dr. Kocsis Julianna, Mező Árpád Gábor, Molnár Dénes, Tóth Péter, Wéber László és Zsigmondi András

Az MMK Építési Tagozat működésének 2019. évi beszámolója

Az MMK Építési Tagozat működésének 2020. évi beszámolója