Szakmát érintő jogszabályok

Közúti tárgyú jogszabályok

 • 1988. évi I. törvény  a közúti közlekedésről (Kkt.)
 • 30/1988. (IV.21.) MT r. a közúti közlekedésről szóló törvény végrehajtásáról (Kkt. Vhr.)
 • 6/1998 (III.11.) KHVM r. az országos közutak kezelésének szabályozásáról (OKKSZ)
 • 2003. évi CXXVIII. törvény   a Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és fejlesztéséről
 • 3/2001. (I. 31.) KöViM r.   a közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményeiről
 • 6/1990. (IV.12.) KöHÉM r.   a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről
 • 5/1990. (IV.12.) KöHÉM r.   a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról
 • 1/1975. (II.5.) KPM-BM
 • együttes r.   a közúti közlekedés szabályairól (KRESZ)
 • 382/2016. (XII.2.) Korm. r.   a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről
 • 410/2007. (XII.29.) Korm. r.  a közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések köréről, az e tevékenységekre vonatkozó rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, felhasználásának rendjéről és az ellenőrzésben történő közreműködés feltételeiről
 • 12/2007. (III.23.) IRM r.  a megkülönböztető és figyelmeztető jelzést adó készülékek felszerelésének és használatának szabályairól
 • 89/1988. (XII.20.) MT r. közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról
 • 2009. évi LXII. törvény  a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításáról
 • 1/1990. (IX.29.) KHVM r. a gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről
 • 77/2009. (XII.15.) KHEM-
 • IRM-KvVM r. a közúti járművek környezetvédelmi felülvizsgálatának szabályairól
 • 36/2017. (IX.18.) NFM r.  a meghatározott össztömeget, tengelyterhelést, tengelycsoport-terhelést és méretet meghaladó járművek közlekedéséről
 • 1222/2011. (VI.29.) Korm.
 • hat. a gyorsforgalmi- és főúthálózat hosszú távú fejlesztési programjáról és nagytávú tervéről
 • 304/2009. (XII.22.) Korm. r. a közúti közlekedési nyilvántartásba bejegyzett jármű tulajdonjogának, illetve üzembentartó személyének változását igazoló teljes bizonyító erejű magánokiratnak a közlekedési igazgatási eljárásban történő felhasználhatóságához szükséges kötelező tartalmi elemekről
 • 176/2011.(VIII.31.) Korm. r. a közúti infrastruktúra közlekedésbiztonsági kezeléséről
 • 224/2011. (X.21.) Korm. r.  a reklámtáblák, reklámhordozók és egyéb reklám célú berendezések közutak melletti elhelyezésének részletes szabályairól
 • 421/2015. (XII.23.) Korm.r. a tájékozódást segítő jelzést megjelenítő reklámcélú eszközök közutak melletti elhelyezésének részletes szabályairól 
 • 326/2011. (XII.28.) Korm. r.   a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról
 • 48/2012. (VIII. 23.) NFM r. az intelligens közlekedési rendszerek fejlesztésének és üzemeltetésének általános feltételeiről, valamint más közlekedési módokhoz való kapcsolódásáról
 • 54/1999. (XII. 25.) BM r. a közúti közlekedési nyilvántartásból teljesített adatszolgáltatás díjáról
 • 1999. évi LXXXIV. törvény   a közúti közlekedési nyilvántartásról
 • 18/2008. (IV.30.) GKM r.  a gépjárműről és annak hatósági jelzéséről felvételt készítő eszközre vonatkozó követelményekről
 • 40/2001. (XI.23.) KöViM r. a közúti útbaigazítás rendszerének és jelzéseinek követelményeiről 
 • 11/2001. (III.13.) KöViM r. az útburkolati jelek tervezési és létesítési előírásairól
 • 4/2001. (I.31.) KöViM r. a közúti jelzőtáblák méreteiről és műszaki követelményeiről
 • 93/2012. (V.10.) Korm. r. az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről
 • 19/1994. (V.31.) KHVM r. a közutak igazgatásáról
 • 20/1984. (XII.21) KM r. az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről 
 • 29/2010. (IV.7.) KHEM r. az országos közutak építésével kapcsolatos minőségi követelmények megvalósulásának ellenőrzéséről 
 • 1/2014. (I.3.) OGY hat. a Nemzeti Fejlesztés 2030 – Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióról 
 • 10/2005. (IV.12.) EüM r.   a rendkívüli eseményekkel, katasztrófákkal kapcsolatos bejelentés és adatközlés rendjéről
 • 33/2003. (V.20.) GKM r.   a gazdasági és közlekedési ágazat katasztrófavédelmi feladatairól
 • 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról
 • 234/2011. (XI.10.) Korm. r.   a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról
 • 22/2014. (IV. 18.) NFM r. a közlekedési és energetikai szervek honvédelmi feladatairól 
 • 59/2005 (VII.18) GKM r. a gazdasági és közlekedési főügyeleti rendszer létrehozásáról, működéséről, valamint egyes bejelentési kötelezettségekről
 • 2013. évi LXVII. törvény az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról
 • 209/2013. (VI. 18.) Korm. r. az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény végrehajtásáról
 • 83/2004. (VI.4.) GKM r. a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről
 • 156/2009. (VII.29.) Korm. r. a közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése
 • esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról
 • 1/1999. (I.14.) KHVM r. közúti hidak nyilvántartása és műszaki felügyelete
 • 337/2016 (XI.17.) Korm. r. a kerékpárutakkal összefüggő egyes műszaki adatok nyilvántartásáról
 • 2012. évi CLXVI. törvény a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről
 • 65/2013. (III.8.) Korm. r. a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény végrehajtásáról
 • 161/2019. (VII.4.) Korm. r. a közlekedési létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről
 • 16/2017. (V.25.) NFM r. az útügyi műszaki előírások kidolgozására, kiadására és közzétételére vonatkozó szabályokról
 • 2/2019. (I.9.) ITM rendelet az Útügyi Műszaki Szabályozási Bizottságról
 • 1377/2020. (VII.10.) Korm.
 • hat. a „Kerékpározás éve” program megvalósításával összefüggő kormányzati intézkedésekről
 • 25/2013. (V. 31.) NFM r. az útdíj mértékéről és az útdíjköteles utakról
 • 45/2020. (XI. 28.) ITM r a használati díj megfizetése ellenében használható autópályákról, autóutakról, főutakról és azok díjáról10
 • 513/2017. (XII. 29.) Korm. r a közúti közlekedési nyilvántartás működéséről és az adatszolgáltatás rendjéről 
 • 13/2020. (XII. 23.) PM r. az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működéséről
 • 1324/2011. (IX. 22.) Korm.h a kormányügyeleti rendszer létrehozásáról
 • 39/2019. (X. 31.) ITM utasítás a kormányügyeleti rendszer minisztériumi feladatainak meghatározásáról
 • 361/2013. (X. 11.) Korm. r. a segélyhívásokat fogadó szerv hatásköréről, feladatairól, továbbá feladatai ellátásának részletes szabályairól
 • 27/2019. (VIII. 26.) ITM r. a Nemzeti Hozzáférési Pontról és a közúti közlekedési információs szolgáltatásokról