Szakmát érintő jogszabályok

Környezet-, víz- és természetvédelmi jogszabályok

 • 1995. évi LIII. törvény   a környezet védelmének általános szabályairól
 • 314/2005. (XII.25.) Korm. r. a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról
 • 2003. évi LXXXIX. törvény   a környezetterhelési díjról
 • 2001. évi LXXXI. törvény   a környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésről, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban történő részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról szóló, Aarhusban, 1998. június 25-én elfogadott Egyezmény kihirdetéséről
 • 2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról
 • 343/2011. (XII.29.) Korm. r. a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról
 • 2/2005. (I. 11.) Korm. r.   egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról
 • 78/2007. (IV.24.) Korm. r. a környezeti alapnyilvántartásról
 • 71/2015. (III. 30.) Korm. r. A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről
 • 78/2015. (III. 31.) Korm. r. A környezetvédelmi és természetvédelmi szakkérdés vizsgálatával kapcsolatos egyéb eljárási költségekről és szakértői díjakról
 • 14/2015. (III. 31.) FM r. A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól
 • 72/2007. (IV. 17.) Korm. r. a környezetvédelmi és vízügyi hatósági eljárás során felmerülő egyéb eljárási költségekről
 • 2015. évi LVII. törvény az energiahatékonyságról
 • 2016. évi CLV. törvény a hivatalos statisztikáról
 • 388/2017. (XII.13.) Korm.r. az Országos Statisztikai Adatfelvételi kötelező adatszolgáltatásról
 • 2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről
 • 68/2018. (IV.9.) Korm.r. a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról
 • 90/2007. (IV.26.) Korm. r. a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről
 • 45/2012. (V. 8.) VM r. a nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű melléktermékekre vonatkozó állategészségügyi szabályok megállapításáról
 • 2020. évi XLIV. törvény a klímavédelméről
 • 2.3.1. Vízvédelem
 • 2011. évi CCIX. törvény a víziközmű-szolgáltatásról
 • 58/2013. (II.27.) Korm. r. a viziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
 • 220/2004. (VII.21.) Korm. r.   a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól
 • 27/2005. (XII.6.) KvVM r.   a használt és szennyvizek kibocsátásának ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról
 • 1/2016. (I.5.) NGM r.   a veszélyes folyadékok vagy olvadékok tárolótartályainak, tároló-létesítményeinek műszaki biztonsági követelményeiről, hatósági felügyeletéről
 • 1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról
 • 28/2004. (XII.25.) KvVM r. a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól
 • 219/2004. (VII.24.) Korm. r.   a felszín alatti vizek védelméről
 • 30/2004. (XII. 30.) KvVM r. a felszín alatti vizek vizsgálatának egyes szabályairól
 • 6/2009. (IV.14.) KvVM-EüM-
 • FVM együttes r. a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezés méréséről
 • 123/1997. (VII. 18.) Korm.r. a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről
 • 201/2001. (X.25.) Korm. r.  az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről
 • 12/1997. (VIII. 29.) KHVM r. a termelt és szolgáltatott vizek gázmentesítéséről
 • 120/1999. (VIII.6.) Korm. r.  a vizek és a közcélú vízilétesítmények fenntartására vonatkozó feladatokról
 • 2009. évi CXLIV. törvény   a vízitársulatokról
 • 438/2015.(XII.28.) Korm. r. a vízgazdálkodási bírság megállapításának részletes szabályairól
 • 366/2015.(XII.2.) Korm. r. a vízvédelmi igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről, és egyes vízügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról
 • 101/2007. (XII.23.) KvVM r. a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről
 • 13/2015. (III. 31.) BM r. a vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól
 • 43/1999. (XII.26.) KHVM r a vízkészletjárulék kiszámításáról
 • 223/2014.(IX.4.) Korm. r. a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről
 • 72/1996. (V. 22.) Korm. r. a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról
 • 2.3.2. Természetvédelem
 • 1996. évi LIII. törvény   a természet védelméről
 • 275/2004. Korm. r. az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről
 • 14/2010. (V. 11.) KvVM r. az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről  
 • 33/1997. Korm. r. a természetvédelmi bírság kiszabásával kapcsolatos szabályokról
 • 91/2007. (IV.26.) Korm. r. a természetben okozott károsodás mértékének megállapításáról, valamint a kármentesítés módosításáról
 • 1996. évi LV. törvény   a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról
 • 33/1997. (II.20.) Korm. r.   a természetvédelmi bírság kiszabásával kapcsolatos szabályokról
 • 79/2004. (V.4.) FVM r.  a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény végrehajtásáról
 • 346/2008. (XII.30.) Korm. r. a fás szárú növények védelméről
 • 2009. évi XXXVII. tv. az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról
 • 61/2017.(XII.21.) FM r. az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009.évi XXXVII. tv. végrehajtásáról
 • 43/2010.(IV.23.) FVM r. a növényvédelmi tevékenységről
 • 16/2017. (VIII.7.) EMMI r. az egészségügyi kártevőirtószerekkel, valamint gázírtószerekkel végzett tevékenység szabályairól
 • 2.3.3. Hulladékgazdálkodás
 • 2012. évi CLXXXV. tv. a hulladékról 
 • 72/2013. (VIII. 27.) VM r. a hulladékjegyzékről
 • 309/2014. (XII.11.) Korm. r. a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről
 • 439/2012. (XII. 29.) Korm. r. a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről
 • 246/2014. (IX. 29.) Korm. r. az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól
 • 225/2015. (VIII.7.) Korm. r. a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól
 • 20/2006. (IV.5.) KvVM r. a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről 
 • 1/1986. (II.21.) ÉVM-EüM
 • együttes rendelet a köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységekről 
 • 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM
 • együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól
 • 271/2001. (XII.21.) Korm. r. a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról
 • 1598/2020. (IX. 21.) Korm. h. a Tiszta Ország Program megvalósításához szükséges egyes intézkedésekről, és az illegális hulladéklerakók felszámolása
 • érdekében a „Tisztítsuk meg az Országot!” projekt 2020. évben megvalósítandó I. üteméről
 • 124/2021. (III. 12.) Korm. r. a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről
 • 2.3.4. Zajvédelem
 • 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM együttes rendelet   a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról
 • 280/2004. (X.20.) Korm. r.  a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről
 • 284/2007. (X.29.) Korm. r.   a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól
 • 93/2007. (XII. 18.) KvVM r. a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról
 • 12/1996. (VII. 4.) KTM r.  a környezetvédelmi felülvizsgálat végzéséhez szükséges szakmai feltételekről és a feljogosítás módjáról, valamint a felülvizsgálat dokumentációjának tartalmi követelményeiről
 • 25/2004. (XII. 20.) KvVM r. a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek készítésének részletes szabályairól
 • 1598/2020. (IX. 21.) Korm. h. a Tiszta Ország Program megvalósításához szükséges egyes intézkedésekről, és az illegális hulladéklerakók felszámolása érdekében a „Tisztítsuk meg az Országot!” projekt 2020. évben megvalósítandó I. üteméről
 • 2.3.5. Levegőtisztaság-védelem
 • 306/2010. (XII.23.) Korm. r.   a levegő védelméről
 • 4/2002. (X.7.) KvVM r.   a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről
 • 4/2011. (I.14.) VM r.   a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről
 • 6/2011. (I.14.) VM r.   a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról
 • 53/2071. (X. 18.) KöM r. a 140 kWth és az ennél nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről
 • 14/2015. (II. 10.) Korm. r. a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről