TÁJÉKOZTATÓ
a fűtő és légkondicionáló rendszerek kötelező felülvizsgálatával összefüggő kamarai feladatokról

Az Európai Parlament és a Tanács 2010/31/EU irányelve (2010. május 19.) az épületek energiahatékonyságáról 2010. június 18.-án került kihirdetésre, és a korábbi azonos tárgyú 2002/91/EK irányelvet váltotta fel. A módosított irányelvet előbb 2012-ben majd legutóbb 2018. májusában átdolgozták és a 2018/844/EU irányelvvel elfogadták annak változásait.

A hatályos irányelv célja többek között:

 • előmozdítani az épületek energiahatékonyságát;
 • általános módszertani keretet adni az épületek integrált energiahatékonyságának kiszámításához és energetikai tanúsításához;
 • követelményeket szabni az épületekben található fűtési és légkondicionáló rendszerek rendszeres helyszíni vizsgálatára;
 • meghatározni az energiahatékonysági tanúsítványok és helyszíni vizsgálati jelentések független ellenőrzési rendszerét.

A legkorábbi 2002/91/EK irányelv alapján került kiadásra a 2021. december 31.-ig hatályos 264/2008. (XI. 6.) Korm. rendelet a hőtermelő berendezések és légkondicionáló rendszerek energetikai felülvizsgálatáról. A rendelet 2009. október 1. óta változatlan tartalommal szabályozta ezt a területet, nem követte sem az irányelv időközbeni módosulásait, sem a szakmagyakorlással összefüggő hazai szabályozás változásait. E szabályt váltja fel a 2022. január 1.-től hatályos új három színtű (törvény – kormányrendelet – ITM rendelet) jogszabályi rendszer.

Jelen tájékoztatónkkal az érintettek számára kívánunk hasznos segítséget nyújtani. Az Önt érdeklő kérdésekről a fenti menüpontokban részletesebben is olvashat.

Kire vonatkozik a szabályozás?

Az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény követve az irányelvben foglaltakat az épületet vagy több épületet együttesen ellátó:

 1. 70 kW-nál nagyobb effektív névleges teljesítményű fűtési rendszer vagy kombináltan helyiségfűtési és szellőzőrendszer, valamint
 2. 70 kW-nál nagyobb effektív névleges teljesítményű légkondicionáló rendszer vagy kombináltan légkondicionáló és szellőzőrendszer

hozzáférhető részeinek vonatkozásában írja elő a rendszeres energetikai felülvizsgálatot.

Mikor kell a felülvizsgálatot elvégeztetni?

A felülvizsgálatot energetikai auditálási kötelezettség esetében a kötelező auditálás részeként négyévente, egyéb esetben nyolcévente kell elvégezni. Ennek lefolytatásáról az üzemeltetőnek vagy a tulajdonosnak (együtt rendszerüzemeltető) kell gondoskodnia.

Fontos megemlíteni, hogy

 1. a 2022. január 1. előtt üzembe helyezett rendszerek tekintetében az első felülvizsgálatot legkésőbb 2025. december 31.-ig kell lefolytatni,
 2. a 2022. január 1. után üzembe helyezett rendszerek energetikai felülvizsgálatát az üzembe helyezés évétől számított 1 éven belül el kell végeztetni.

Milyen esetben nem szükséges a felülvizsgálat?

Lakóépületek esetében akkor nem szükséges felülvizsgálatot végeztetni, ha az épület

 • elektronikus felügyeleti funkcióval, illetve
 • hatékony ellenőrző funkciókkal rendelkezik.

A nem lakás célú épületek esetében a felülvizsgálat alóli mentesség feltétele, hogy az érintett rendszer – melynek effektív névleges teljesítménye nagyobb, mint 290 kW, – rendelkezzen épületautomatizálási és -szabályozási rendszerrel, amely alkalmas:

 1. az energiafelhasználás folyamatos követésére, rögzítésére és szükség szerint kiigazítására;
 2. az energiahatékonyság értékelésére, a hatékonyság romlás feltárására, a személyzet tájékoztatására; valamint
 3. más rendszerekkel való kommunikációra, valamint átjárhatóságra.

A mentességgel kapcsolatos információkról bővebben a fenti menüpontban olvashat.

Mire terjed ki az energetikai felülvizsgálat?

Az energetikai felülvizsgálat helyszíni vizsgálatot követően kiterjed a fűtési és légkondicionáló rendszerek hatékonyságának, és az épület követelményeihez viszonyított méretezésének értékelésére, valamint a rendszer teljesítmény adott feltételek melletti optimalizálhatóságára. A felülvizsgálat során a rendszerüzemeltetőnek biztosítania kell a rendszer használatával, üzemeltetésével, karbantartásával kapcsolatos dokumentumokat és információkat. A felülvizsgálónak a rendszerek hozzáférhető részeit helyszíni ellenőrzés keretében is meg kell vizsgálnia.

Mi igazolja a felülvizsgálat elvégzését?

A felülvizsgálatról elektronikus úton teljesített adatszolgáltatás keretében felülvizsgálati jelentés készül, melyet a Nemzeti Klímavédelmi Hatóság (továbbiakban Hatóság) által vezetett Klímagáz Adatbázis (továbbiakban Adatbázis) erre kialakított felületére kell feltölteni. A felülvizsgálati jelentés minimális tartalmi követelményeit külön-külön a fűtési rendszerekre, valamint a légkondicionáló rendszerekre részletesen összefoglalja a 19/2021. (IV.14.) ITM rendelet 2. számú melléklete.

Ki lehet energetikai felülvizsgáló?

Az energetikai felülvizsgáló olyan személy lehet, aki:

 • a Magyar Mérnöki Kamara (továbbiakban Kamara) által vezetett névjegyzékben szerepel és a 19/2021. (IV.14.) ITM rendelet 1. számú mellékletében megjelölt szakmagyakorlási jogosultságok (G, G-ÉF, SZÉS3, SZÉS6) valamelyikével rendelkezik,
 • természetes személyként regisztrált a Hatóság Adatbázisába,
 • a Kamara által kiadott szabályzat szerint szervezett képzést, mely vizsgával zárul sikeresen teljesítette, valamint
 • a Hatóság részére az éves felügyeleti díjat megfizette (Az éves felügyeleti díj 50 000 Ft).

A felülvizsgálónak a nyilvántartásba vételt követően évente a Kamara által meghatározott továbbképzést kell teljesítenie.

Milyen díjazás mellett végezhető a felülvizsgálói tevékenység?

A felülvizsgáló az elvégzett felülvizsgálatért díjra jogosult, melynek mértékére a Kamara ajánlása az irányadó. Bővebb információk a fenti menüben olvashatók.

Ki jogosult a felülvizsgálattal kapcsolatos nyilvántartások vezetésére?

A Hatóság vezeti az érintett rendszerek, az elvégzett felülvizsgálatok, a jogosult felülvizsgálók, a teljesített képzések és továbbképzések, valamint a mentességi feltételeket igazolt rendszerek adatait tartalmazó nyilvántartásokat. A felülvizsgálattal kapcsolatos regisztrációs és nyilvántartási kötelezettségekről, a felülvizsgálat tartalmi követelményeiről, az ellenőrzési feladatokról, illetve jogkövetkezményekről részletesebben az energetikai felülvizsgálatról szóló 666/2020. (XII.28.) Korm. rendeletben olvashat.

Ellenőrzési feladatok

A Hatóság a Kamara bevonásával ellenőrzi a kötelező energetikai felülvizsgálat teljesítését, melyhez a tárgyévben kiállított jelentések számának statisztikailag jelentős hányadát választja ki. Az ellenőrzésekről minden év január 31.-ig kell jelentést készíteni.

Amennyiben kérdése lenne, kérjük forduljon hozzánk e-mailben az flr@mmk.hu címen.

Alkalmazandó fontosabb jogszabályok

2015. évi LVII. törvény az energiahatékonyságról

1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről

1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól

666/2020. (XII.28.) Korm. rendelet az energetikai felülvizsgálatról

122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról

14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről

275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól

266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről

176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról

19/2021. (IV.14.) ITM rendelet az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény egyes energetikai felülvizsgálatot érintő szabályainak végrehajtásáról

7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/2002 IRÁNYELVE (2018. december 11.) az energiahatékonyságról szóló 2012/27/EU irányelv módosításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/844 IRÁNYELVE (2018. május 30.) az épületek energiahatékonyságáról szóló 2010/31/EU irányelv és az energiahatékonyságról szóló 2012/27/EU irányelv módosításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2012/27/EU IRÁNYELVE (2012. október 25.) az energiahatékonyságról, a 2009/125/EK és a 2010/30/EU irányelv módosításáról, valamint a 2004/8/EK és a 2006/32/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2010/31/EU IRÁNYELVE (2010. május 19.) az épületek energiahatékonyságáról

A BIZOTTSÁG (EU) 2019/1658 AJÁNLÁSA (2019. szeptember 25.) az energiahatékonysági irányelv értelmében előírt energiamegtakarítási kötelezettségek átültetéséről

A BIZOTTSÁG (EU) 2019/1019 AJÁNLÁSA (2019. június 7.) az épületek korszerűsítéséről